Porez na prenos apsolutnih prava

Početna
Porez na prenos apsolutnih prava

Obračun poreza na prenos apsolutnih prava

Dobra vest je da od 31. marta 2022. nakon overe ugovora nemate obavezu odlaska u Poresku upravu da bi Vam utvrdili iznos poreza na prenos apsolutnih prava i izdali potvrdu o plaćenom porezu. Ovo važi ukoliko se kupoprodaja obavlja između fizičkih lica koja nisu obveznici poreza na dodatu vrednost.

Kupac je obveznik poreza na prenos apsolutnih prava, a iznos poreza predstavlja 2.5% od procenjene vrednosti vozila.

Tačan iznos i popunjenu uplatnicu možete dobiti na portalu plati.euprava.gov.rs ukoliko imate saobraćajnu dozvolu pri ruci.

Ukoliko nemate saobraćajnu dozvolu, već samo razmišljate o kupovini i zanima Vas iznos poreza, možete ga izračunati i sami. Vrednost upotrebljavanog motornog vozila se više ne određuje po katalogu AMSS-CMV već se iznos utvrđuje prema sledećoj formuli:

Vrednost = (320 x radna zapremina motora + 6400 x snaga motora) x koeficijent starosti vozila.

Koeficijent starosti vozila možete pogledati u sledećoj tabeli:
 • 100% - za vozila do i preko navršene jedne godine starosti
 • 90% - za vozila preko navršene dve godine starosti
 • 80% - za vozila preko navršene tri godine starosti
 • 70% - za vozila preko navršene četiri godine starosti
 • 60% - za vozila preko navršenih pet godina starosti
 • 50% - za vozila preko navršenih šest godina starosti
 • 45% - za vozila preko navršenih sedam godina starosti
 • 40% - za vozila preko navršenih osam godina starosti
 • 35% - za vozila preko navršenih devet godina starosti
 • 30% - za vozila preko navršenih deset i više godina starosti

Kako se obračunava porez na prenos kada se kupoprodaja ne vrši između fizičkih lica ili kada se radi o poklonu?

Rešenjem poreskog organa nadležnog za prijem poreskih prijava, to je onaj stari način koji je bio obavezan za sve do aprila 2022. godine. Čak i kada ste oslobođeni plaćanja poreza, to se utvrđuje rešenjem poreskog organa iz razloga što činjenicu izuzetka od oporezivanja, ili drugačijeg načina obračuna poreza od samooporezivanja, službenik MUPa nema nadležnost da procenjuje već mu se prilažu dokazi o plaćenom porezu ili oslobođenju.

Ko ne plaća porez na prenos apsolutnih prava?

Porez na nasleđe i poklon ne plaća:
 • naslednik prvog naslednog reda (deca ili bračni dug)
 • naslednik, odnosno poklonoprimac poljoprivrednik drugog naslednog reda koji nasleđuje, odnosno prima na poklon imovinu koja mu služi za obavljanje poljoprivredne delatnosti, ako je sa ostaviocem, odnosno poklonodavcem neprekidno živeo u domaćinstvu najmanje jednu godinu pre smrti ostavioca, odnosno pre prijema poklona
 • poklonoprimac – na imovinu koja mu je ustupljena u ostavinskom postupku, koju bi nasledio da se naslednik – poklonodavac odrekao nasleđa
 • fondacija, na nasleđenu ili na poklon primljenu imovinu koja služi isključivo za ostvarivanje opštekorisnog cilja radi koga je fondacija osnovana
 • zadužbina, odnosno udruženje, osnovano radi ostvarivanja opštekorisnog cilja u smislu zakona koji uređuje zadužbine i fondacije, registrovano u skladu sa zakonom – na nasleđenu ili na poklon primljenu imovinu koja služi isključivo za namene za koje je ta zadužbina, odnosno udruženje osnovano
 • naslednik, odnosno poklonoprimac ambulantnih vozila, specijalnih putničkih vozila za obuku kandidata za vozače sa ugrađenim duplim nožnim komandama, kao i putničkih vozila registrovanih za taksi prevoz, odnosno putničkih vozila za „rent a car” - ako je na dan nastanka poreske obaveze registrovan za obavljanje delatnosti škola za vozače, odnosno za taksi ili „rent a car”
 • na podelu imovine koja je zajednički stečena od strane supružnika za vreme trajanja braka, koja se vrši između bivših supružnika čime se uređuju njihovi imovinski odnosi u vezi sa razvodom braka
 • Republika Srbija, autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave, kao naslednik, odnosno poklonoprimac
 • primalac donacije po međunarodnom ugovoru koji je zaključila Republika Srbija, kada je tim ugovorom uređeno da se na dobijen novac, stvari ili prava, neće plaćati porez na poklon
 • na imovinu primljenu od Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave

Manju stopu poreza od 1.5% plaćaju:
 • Obveznici koji se u odnosu na ostavioca, odnosno poklonodavca, nalaze u drugom naslednom redu po zakonskom redu nasleđivanja. Primeri u poklanjanju i nasleđivanju automobila sa stopom od 1.5% su: roditelji, kada im deca poklanjaju; odnosno rođeni braća/sestre između sebe.

Zakažite tehnički pregled

Pouzdano i jednostavno. Izaberite tehnički pregled i slobodan termin, unestite mobilni broj i dobićete SMS kod za potvrdu termina.