Atlas 24h pomoć na putu

Državni organi - Agencija za bezbednost saobraćaja

Početna
Agencija za bezbednost saobraćaja
U cilju uspostаvljаnjа sistemа bezbednosti drumskog sаobrаćаjа u kome će se prvenstveno sprečаvаti, аli i uklаnjаti posledice nаstаle u okviru funkcionisаnjа ovog vidа sаobrаćаjа, Vlаdа Republike Srbije je osnovаlа Agenciju zа bezbednost sаobrаćаjа nа putevimа, kojа je počelа sа rаdom 01. septembrа 2010. godine.

Agencijа zа bezbednost sаobrаćаjа je osnovаnа rаdi obаvljаnjа rаzvojnih, stručnih i regulаtornih poslovа iz oblаsti bezbednosti sаobrаćаjа i to:
 • STRUČNI POSLOVI: Stručni poslovi su vezаni zа bezbednost sаobrаćаjа nа putevimа u sklаdu sа zаhtevimа rаzvojа efikаsnog i bezbednog trаnsportnog sistemа
 • RAZVOJNI POSLOVI: Agencijа je formirаnа sа ciljem rаzvojа bezbednosti sаobrаćаjа nа putevimа:
  • unаpređenje sistemа bezbednosti sаobrаćаjа
  • stručne rаzvojne poslove
  • unаpređenje uslugа Agencije
  • donošenje merа i uputstаvа u sklаdu sа ovlаšćenjim
 • REGULATIVNI POSLOVI: Izdаvаnje i priprema predlogа pojedinih opštih аkаtа, kojim se uređuju i propisuju prаvni odnosi od šireg znаčаjа i poslovi donošenjа pojedinаčnih аkаtа

Agencijа je sаstаvljenа od četiri sektorа:
 • Sektor zа prаvne, finаnsijske i opšte poslove
 • Sektor zа plаnirаnje, rаzvoj i kvаlitet
 • Sektor zа vozаče
 • Sektor zа vozila

******************************************

На основу члана 9. став 1. Закона о безбедности саобраћаја на путевима (,,Службени гласник РС”, број 41/09”), члана 9. Закона о јавним агенцијама (,,Службени гласник РС”, бр. 18/05 и 81/05 – исправка) и члана 43. став 1. Закона о Влади (,,Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07 и 65/08),
Влада доноси

ОДЛУКУ
о оснивању Агенције за безбедност саобраћаја
„Службени гласник РС“ број 104 од 16. децембра 2009.

1. Оснивање. Оснива се Агенција за безбедност саобраћаја (у даљем тексту: Агенција) ради обављања развојних, стручних и регулаторних послова из области безбедности саобраћаја на путевима.

2. Назив и седиште.
Агенција послује под називом: Агенција за безбедност саобраћаја.
Скраћени назив Агенције је: АБС.
Агенција у пословању са иностранством поред назива на српском језику може да користи и назив на енглеском језику, који гласи: Road Traffic Safety Agency, тј. скраћени назив на енглеском језику RTSA.
Седиште Агенције је у Београду, у Булевару Михајла Пупина број 2.

3. Положај Агенције. Агенција има својство правног лица, које стиче уписом у судски регистар.
Агенција за своје обавезе одговара средствима којима располаже.
Агенција је самостална у свом раду.

4. Печат и штамбиљ. Агенција има печат чија се садржина, изглед и употреба уређују у складу са законом.
Штамбиљ Агенције је правоугаоног облика димензија 60 х 30 мм и садржи текст: „Агенција за безбедност саобраћаја – Београд” и рубрике за упис датума пријема поднеска, број под којим се поднесак заводи и број прилога уз поднесак. Текст штамбиља Агенције исписује се на српском језику ћириличким писмом.
Директор Агенције уређује руковање печатом и штамбиљем Агенције и њихово чување.

5. Послови Агенције. Агенција је надлежна да:
1) анализира, прати и унапређује систем безбедности саобраћаја (развој и коришћење јединствене базе података од значаја за безбедност саобраћаја);
2) ради на унапређењу безбедности возача и других учесника у саобраћају, као и на унапређењу безбедности саобраћаја у погледу возила;
3) обавља превентивно-промотивне активности у сарадњи са центрима за промоцију здравља народа односно института за јавно здравље, основаних у складу са прописима којима се уређује здравствена заштита и води кампање о безбедности саобраћаја;
4) обезбеђује базу података о техничким карактеристикама моторних и прикључних возила, која је од значаја за примену прописа о безбедности саобраћаја на путевима;
5) спроводи стручни испит, организује семинаре унапређења знања и обавља проверу знања за предаваче теоријске наставе у обуци возача;
6) организује семинаре унапређења знања и обавља проверу знања за инструктора вожње и за професионалног возача;
7) спроводи стручни испит за испитивача, организује семинаре унапређења знања и обавља провере знања за испитиваче на возачком испиту;
8) организује обуку и организује и спроводи стручни испит за возача туристичког воза;
9) организује обуку и организује и спроводи стручни испит за возача трамваја;
10) организује обуку и организује и спроводи испит знања за возаче којима је одузета возачка дозвола због несавесног управљања;
11) спроводи стручни испит за контролора техничког прегледа, организује семинаре унапређења знања и обавља провере знања за контролора техничког прегледа;
12) издаје дозволе (лиценце) и издаје уверења у складу са законом;
13) сарађује са регионалним и локалним телима за безбедност саобраћаја;
14) издаје периодичне анализе и публикације са подацима о саобраћају и саобраћајним незгодама;
15) организује и обезбеђује објављивање стручне литературе из области оспособљавања возача;
16) обавља послове у вези са применом дигиталних и аналогних тахографа;
17) обавља и друге задатке везане за унапређење безбедности саобраћаја, утврђене законом и другим прописима.
Послове из става 1. овог члана Агенција врши као поверене послове у складу са законом.
У послове из тачке 16. спада издавање одобрења типа за тахографске листиће, меморијске картице или контролне уређаје, издавање одобрења за рад радионица, одобрења за рад лицима која обављају послове у вези са тахографом и спровођење поступка за избор произвођача картица и приступања на тахонет.
За извршавање појединих послова који се односе на организацију послова из става 1. овог члана Агенција може ангажовати друга правна лица која су материјално и стручно оспособљена да обављају те послове.
Поједине послове из своје надлежности Агенција може обављати и ван свог седишта у организационим јединицама – канцеларијама, у складу са Статутом Агенције.

6. Средства за рад Агенције. Средства за оснивање и почетак рада Агенције обезбеђују се из буџета Републике Србије.
Средства за рад Агенције обезбеђују се из цене услуга које плаћају корисници услуга и посебних накнада за обављање послова које врши Агенција из донација, прилога и других бесповратних давања датих оснивачу или Агенцији и из осталих извора, у складу са законом.

7. Органи Агенције. Органи Агенције јесу: Управни одбор и директор Агенције.
Председника и чланове Управног одбора и директора Агенције именује и разрешава Влада, у складу са законом.
Председник и чланови Управног одбора и директор Агенције именују се на период од пет година и могу бити поново именовани.

8. Управни одбор Агенције. Управни одбор има председника и четири члана, које именује и разрешава Влада на предлог министарства надлежног за послове саобраћаја.
Управни одбор:
1) доноси Статут Агенције;
2) доноси друге опште акте, у складу са законом;
3) усмерава рад директора Агенције и издаје му упутства за рад;
4) врши надзор над пословањем Агенције;
5) подноси Влади извештај о раду и пословању Агенције;
6) усваја годишњи програм рада;
7) усваја финансијски план;
8) усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај;
9) одлучује о расподели добити;
10) обавља и друге послове у складу са законом, овом одлуком и Статутом Агенције.
На годишњи програм рада, финансијски план, годишњи извештај о раду, финансијски извештај и одлуку о расподели добити, које усваја Управни одбор, сагласност даје Влада.
Председник и чланови Управног одбора примају накнаду за рад.
Нето накнада за рад чланова Управног одбора не може бити виша од једноструке укупне просечне зараде по запосленом без пореза и доприноса која је исплаћена у Републици Србији у октобру месецу у години која претходи години за коју се доноси програм рада.
Нето накнада за рад председника Управног одбора не може бити виша од износа из става 5. ове тачке увећаног за 50%.
Управни одбор утврђује висину накнаде из ст. 5. и 6. ове тачке, а накнада се исплаћује месечно.

9. Директор Агенције.
Директор Агенције:
1) заступа и представља Агенцију;
2) организује рад и пословање Агенције и руководи њима;
3) предлаже акте које доноси Управни одбор;
4) доноси одлуке и друге акте из надлежности Агенције, осим одлука односно аката, које доноси Управни одбор;
5) одговара за законитост рада, као и за стручни рад Агенције;
6) извршава одлуке Управног одбора и предузима мере за њихово спровођење;
7) доноси акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Агенцији;
8) одговоран је за обављање административних и стручно-техничких послова за потребе Тела за координацију безбедности саобраћаја на путевима;
9) предлаже програм рада Агенције;
10) обавља и друге послове у складу са законом, овом одлуком и Статутом Агенције.
За директора Агенције може бити именовано лице које, поред испуњавања услова из закона којим се уређују јавне агенције, има доказане организационе и управљачке способности.

10. Општи акти Агенције. Општи акти Агенције су: статут, правилник и други општи акти.
Статут је основни општи акт Агенције.
Статут доноси Управни одбор, уз сагласност Владе.
Статут садржи одредбе о:
1) пословима Агенције;
2) начину обављања послова;
3) органима и њиховом делокругу;
4) заступању Агенције;
5) правима, обавезама и одговорностима запослених;
6) другим питањима значајаним за рад Агенције.
Правилник о раду представља општи акт који доноси Управни одбор, уз сагласност Владе.
Правилник о раду из става 5. ове тачке садржи одредбе о правима, обавезама, одговорностима и заради директора Агенције и запослених у Агенцији, у складу са законом.

11. Надзор. Надзор над радом Агенције, сходно свом делокругу обављају министарства надлежна за саобраћај, здравље и просвету, Министарство унутрашњих послова и министарство надлежно за трговину и услуге, у складу са чл. 302. и 304. Закона о безбедности саобраћаја на путевима.

12. Привремени директор Агенције. Влада ће именовати привременог директора Агенције у року од 15 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

13. Рок за именовање Управног одбора. Влада ће именовати председника и чланове Управног одбора у року од 15 дана од дана уписа Агенције у судски регистар.

14. Почетак рада Агенције. Агенција почиње са радом даном уписа у судски регистар.
Даном почетка рада Агенција преузима права и обавезе, предмете, опрему, средства за рад, архивску грађу и регистраторски материјал Института за стандардизацију, Министарства унутрашњих послова, Министарства за инфраструктуру, Министарства здравља и Дирекције за мере и драгоцене метале, у вези са пословима из надлежности Агенције.
Даном почетка рада Агенција преузима потребан број запослених из Института за стандардизацију – организационе јединице која обавља послове хомологације возила.

15. Ступање на снагу ове одлуке. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Zakažite tehnički pregled

Pouzdano i jednostavno. Izaberite tehnički pregled i slobodan termin, unestite mobilni broj i dobićete SMS kod za potvrdu termina.

Atlas 24h pomoć na putu
Povratak na vrh stranice ↑