Žuti karton - dozvola za upravljanje tuđim vozilom u inostranstvu

SuperRegistracija Komentara: 4

Kada je potreban žuti karton - dozvola za upravljanje tuđim vozilom u inostranstvu (DTV)?

Žuti karton je potreban samo za upravljanje tuđim vozilom u inostranstvu u slučaju kada vlasnik nije prisutan u vozilu.

Od mnogih vozača možete čuti da dozvolu za upravljanje tuđim vozilom u inostranstvu niko i ne traži, te da ne trebate trošiti pare na nju. Naš je savet da, ukoliko putujete tuđim vozilom preko granice bez prisustva vlasnika vozila, obavezno izradite žuti karton jer će vas taj minimalni trošak sačuvati mogućih komplikacija u koje možete upasti ukoliko ga ne posedujete.

Da li opunomoćeni može bez vlasnika da izradi žuti karton?

Korisnik vozila može da priloži ovlašćenje dato od strane vlasnika vozila, overeno kod javnog beležnika (notara), u sudu ili opštini, na osnovu koga prisustvo vlasnika vozila nije obavezno pri izdavanju dozvole za upravljanje tuđim vozilom u inostranstvu (DTV).

Napomena: Pri svakoj promeni podataka iz lične karte/pasoša, izdaje se novi dokument.

Koliko košta žuti karton?

Cena žutog kartona je 1500 dinara.


Koliko važi žuti karton?

DTV ili „žuti karton“ ima rok važenja od 1 godine, a na zahtev vlasnika vozila može se izdati i na kraći rok.


Gde kupiti žuti karton?

U mreži poslovnica AMSS, informacije o radnom vremenu i tačnim lokacijama možete dobiti na telefon 1987.


Šta je potrebno za dobijanje dozvole za upravljanje tuđim vozilom u inostranstvu?

Vlasnik* i korisnik vozila dolaze na šalter gde se izdaju međunarodna vozačka dokumenata sa sledećom dokumentacijom:
a) Važeća lična karta vlasnika vozila
b) Važeća putna isprava (pasoš) korisnika vozila
c) Saobraćajna dozvola za vozilo

*Korisnik može i sam izvaditi dozvolu za upravljanje tuđim vozilom u inostranstvu ako poseduje overeno ovlašćenje vlasnika vozila u kome je izričito navedeno da korisnik može upravljati tim vozilom u inostranstvu.

Ako je vlasnik vozila pravno lice, umesto lične karte, prilaže se originalni dopis, na memorandumu, potpisan od strane ovlašćenog lica i overen pečatom, kojim se korisnik vozila ovlašćuje da može da upravlja vozilom predmetnog vlasnika-pravnog lica, u inostranstvu.
Ovo ovlašćenje važi do opoziva i ne može se prenositi na treća lica.


Da li mogu da dobijem međunarodnu punomoć bez pasoša?

Postoji mogućnost da se umesto broja pasoša na dozvoli evidentira broj lične karte – to će biti dovoljno za države u koje naši građani mogu ući sa ličnom kartom - ali se u tom slučaju ograničavate na mogućnost upravljanja tim vozilom van granica Republike Srbije samo u zemljama za koje vam nije neophodan pasoš.

Preporuka je da se na obrascu dozvole evidentira broj pasoša kako ne biste bili ograničeni u pogledu zemalja u koje sa izdatim ovlašćenjem možete otputovati.

Vlasnik je pravno lice, kako do žutog kartona?

Korisnik dolazi i donosi ovlašćenje, na memorandumu firme, potpisano od strane ovlašćenog lica i overeno pečatom firme, elektronskim potpisom ovlašćenog lica/elektronskim pečatom, kojim se on ovlašćuje da može predmetnim vozilom da upravlja u inostranstvu.
Ostalo je isto - saobraćajna dozvola i važeći pasoš korisnika vozila.


Uskoro ističe registracija vozilu, da li to utiče na rok važenja žutog kartona?

Istek registracije vozila ne utiče na važnost dozvole za upravljanje tuđim vozilom u inostranstvu, ona važi najduže godinu dana i za neograničen broj putovanja.


Korisnik sam vozila, ali je vlasnik i dalje lizing kuća, koja je procedura za vađenje žutog kartona (DTV)?

Potrebno je da u ugovoru sa lizing kućom imate navedenu odredbu da vozilom možete upravljati u inostranstvu. Ukoliko je nemate, možete je naknadno pribaviti u vidu ovlašćenja od lizing kuće, a naknadno (po izdavanju žutog kartona) potrebno je da isti odnesete na overu u lizing kuću.

Ukoliko je korisnik lizinga pravno lice, pored gorenavednog, lizing kuća ovlašćuje konkretnog vozača da može koristiti vozilo u inostranstvu.

Proverite da li Vam je potreban i zeleni karton, u zavisnosti od zemalja gde putujete. Zeleni karton košta 2000 dinara i na sledećoj stranici možete saznati za koje zemlje je neophodan: Za koje zemlje je potreban zeleni karton?