Registracija taxi vozila - procedura za prelazak sa običnih na TX tablice i obratno

SuperRegistracija Komentara: 2

Kako prebaciti vozilo na TX tablice u toku registracije

Ukoliko vlasnik odluči da, u toku registracije, prebaci svoje vozilo na TX tablice i počne taksirati, potrebno je nekoliko koraka koje ćemo pojasniti u nastavku.

Nakon uvida u postupak možete sami proceniti da li ćete naredne korake obavljati samostalno ili uz pomoć agencije za registraciju vozila/tehničkog pregleda.

Potrebno je kreirati uplatnicu za nove tablice, saobraćajnu i nalepnicu na ePlati portalu. Obzirom da se zamenom tablica menja i saobraćajna dozvola i nalepnica, postupak uključuje sve tri stavke: unutrašnju nalepnicu, TX tablice i saobraćajnu dozvolu. Izaberite uslugu pod nazivom: Promena saobraćajne dozvole, registarskih tablica i registracione nalepnice. Prepišite ostale podatke sa saobraćajne dozvole u narednom koraku. TX tablice se posebno označavaju u trećem koraku na portalu jer se razlikuju od običnih tablica za putnička vozila. Izabraćete stavku pod nazivom registarske tablice za vozila kojima se obavlja auto-taksi prevoz - sa oznakom "TX" (par). Cena tablica, saobraćajne i nalepnice iznosi 3969 dinara.

Doplata za polise osiguranja od autoodgovornosti i osiguranje putnika u javnom prevozu je takođe neophodna. Bez obzira što je AO polisa važeća, taksisti plaćaju doplatak u svim osiguravajućim društvima zbog prirode svog posla. Doplata iznosi 20% od premije obaveznog osiguranja. Dodatna polisa je takođe obavezna za taksi prevoz i jedan njen primerak se predaje u MUPu: polisa osiguranja putnika u javnom prevozu od posledica nesrećnog slučaja (nezgode). Ova polisa će Vas koštati od 600 do 1800 dinara, u zavisnosti od osiguravajuće kuće.

Ostatak papirologije se sastoji od dobijanja uverenja za obavljanje taxi delatnosti, registracioni list, rešenje iz APR-a. Napomena: u nekim opštinama u MUPu neće priznati običan registracioni list, već se mora odraditi tehnički pregled vozila u celosti i predati registracioni list sa overenom ispravnošću vozila i napomenom da je vozilo namenjeno za taksi prevoz.

Opšte uslove za taksiranje uređuje Zakon o prevozu putnika u drumskom saobraćaju, a na lokalnom nivou ga dopunjuju posebnim uslovima Odluke o taksi prevozu putnika. Mi ćemo se u ovom tekstu baviti samo poslovima registracije - procedurom promene namene vozila sa standardne na taksi prevoz, kao i o obratnom procesu - prelasku sa taksiranja i TX tablica na standardnu namenu vozila i obične tablice za putnička vozila.Otkazivanje TX tablica u toku važenja registracije

Prestanak obavljanja taksi prevoza može uslediti usled brisanja iz registra privrednih subjekata; ako je subjekat prestao da ispunjava neki od zakonom utvrđenih uslova i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

Ukoliko dođe do situacije da se vozilo više neće koristiti za taksiranje, potrebno je izvršiti odjavu TX tablica i uplatiti za nove, redovne tablice za putnički automobil. Potrebno je kreirati uplatnicu za nove tablice, saobraćajnu i nalepnicu na ePlati portalu. Obzirom da se zamenom tablica menja i saobraćajna dozvola i nalepnica, postupak uključuje sve tri stavke: unutrašnju nalepnicu, tablice i saobraćajnu dozvolu. Izaberite uslugu pod nazivom: Promena saobraćajne dozvole, registarskih tablica i registracione nalepnice. Prepišite ostale podatke sa saobraćajne korake u narednom koraku, a u trećem koraku izaberite stavku pod nazivom registarske tablice za teške četvorocikle, putnička vozila, autobuse... (par) Cena tablica, saobraćajne i nalepnice iznosi 3969 dinara.

Pored procedure i uplate za promenu tablica postoji još jedan trošak. Naime, taksi vozila plaćaju umanjen porez na upotrebu motornih vozila. U skladu sa tim, taksisti plaćaju samo pola navedenog poreza. Iz tog razloga, potrebno je priložiti i doplatak za porez na upotrebu prilikom zamene tablica i to na sledeći način*: polovinu iznosa za poreza (jer toliko nije plaćeno pri registraciji) podelimo sa 12 (broj meseci u godini) i pomnožimo sa brojem preostalih meseci do isteka registracije. Primer: porez je npr. 7000 din. za vozilo kubikaže do 1300-1600ccm. Taxi je prilikom registracije platio 3500 i došao je da zameni tablice 3 meseca pre isteka sledeće registracije. Iznos od 3500 din. delimo sa 12 (291,67) i množimo sa 3, te dobijemo 875 dinara za doplatu na ime poreza. Savetujemo, ipak, da se pre uplate ove takse raspitate u MUPu ili agenciji za registraciju u Vašoj opštini, jer način obračuna doplatka može varirati (npr. da dele sa brojem dana a ne meseci kao što je većinom slučaj). Ovu doplatu poreza ne možemo dobiti kao gotovu uplatnicu generisano preko portala ePlati i zato ono mora ići na stari način, kao nekada kada se uplaćivalo na pojedinačne uplatnice.

*Napomena: mnoge opštine traže da pored svega navedenog imate i izjavu u kojoj se navodi da predmetno vozilo više neće biti upotrebljavano u taxi svrhe sa pečatom i potpisom taxi firme. Forma nije stroga, bitno je da stoje podaci ko je dao izjavu, jasna volja da se vozilo skida sa TX tablica, pečat i potpis. Primer izjave možete preuzeti ovde: Izjava o prestanku obavljanja taksi prevoza.
Popunjen registracioni list će takođe biti potreban.